Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.2.1. Các chính sách kế toán chung

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính

2.3. Tổ chức hạch toán các phần hành cụ thể trong Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.3.1. Tổ chức hạch toán yếu tố nguyên vật liệu chính

2.3.2. Tổ chức hạch toán tài sản cố định

2.3.3. Tổ chức hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.4.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

2.3.5. Tổ chức hạch toán công trình xây dựng hoàn thành và xác định kết quả kinh doanh

2.3.6. Tổ chức hạch toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892

3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

3.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng giao thông 892

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892 sẽ giúp ích cho bạn.