Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG


1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

1.2.Đặc điểm HĐSXKD của Công ty

1.2.1.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

1.2.2.Đặc điểm HĐSXKD của Công ty

1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất SP của Công ty

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý HĐSXKD của Công ty

1.4.Tình hình tài chính và KQKD của Công ty

1.4.1.Tình hình về kết quả kinh doanh

1.4.2.Tình hình Tài sản và Nguồn vốn

1.4.3.Tình hình cơ sở vật chất

1.4.4.Tình hình lao động


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.1.1.Chức năng của phòng Kế toán

2.1.2.Nhiệm vụ của phòng Kế toán

2.1.3.Sơ đồ tổ chức phòng Kế toán

2.2.Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty

2.2.1.Các chính sách kế toán chung

2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3.Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể

2.3.1. Tổ chức kế toán phần hành Vốn bằng tiền

2.3.1.1. Kế toán tiền mặt

2.3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.3.2. Kế toán bán hàng và Công nợ phải thu

2.3.3. Kế toán mua hàng và Công nợ phải trả

2.3.4. Kế toán Hàng tồn kho

2.3.5. Kế toán Tài sản cố định

2.3.6. Kế toán chi phí và tính giá thành

2.3.7. Nghiệp vụ đối chiếu giữa các phần hành kế toán và tham mưu cho công tác quản lý, điều hành Công ty


PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KT TẠI CÔNG TY CP CKXDGT THĂNG LONG

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

a, Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán

b,Về phân công lao động kế toán

c, Về trang thiết bị

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

a, Về tổ chức vận dụng các chính sách, chế độ, thể lệ và chuẩn mực về kế toán

b, Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán

c, Về kiểm tra kế toánKẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.