Đề tài: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoàn Hảo


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN HẢO


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàn Hảo

1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh

1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàn Hảo

1.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán

2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán

2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu

2.3.1. Hạch toán chi phí sản xuất

2.3.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.3.1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất


PHẦN III: NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN HẢO

3.1 Ưu Điểm

3.1.1 Về công tác kế toán nói chung

3.1.2 Về tổ chức công tác kế toán CPSX

3.2 Những tồn tại và nguyên nhân

3.2.1 Về công tác kế toán

3.2.2 Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoàn Hảo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoàn Hảo sẽ giúp ích cho bạn.