Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp sản xuất thương mại Sơn Đồng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

I.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương

I.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương

I.1.2. Vai trò và chức năng của tiền lương

I.1.2.1 Chức năng tái sản xuất sức lao động

I.1.2.2. Chức năng là đòn bẩy kinh tế

I.1.2.3. Chức năng điều tiết lao động

I.1.2.5. Chức năng công cụ quản lý nhà nước

I.2. Mục đích, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

I.3. Phân loại tiền lương

I.4. Nguyên tắc hạch toán

I.5. Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương

I.5.1. Các hình thức trả lương

I.5.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian

I.5.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

I.5.1.3. Hình thức trả lương khoán

I.5.2. Nội dung quỹ lương

I.5.3. Nội dung các khoản trích theo lương

I.5.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội

I.5.3.2. Quỹ Bảo hiểm y tế

I.5.3.3. Kinh phí công đoàn

I.6. Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng

II. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CHÍNH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

II.1. Khái niệm về nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II.1.1. Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II.1.2. Nguyền tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II.2. Hạch toán lao động

II.2.1. Hạch toán số lượng và thời gian lao động

II.2.1.1. Theo dõi lao động và thời gian lao động

II.2.1.2. Hạch toán làm thêm giờ

II.2.1.3. Hạch toán thời gian nghỉ việc ốm đau, thai sản

II.2.1.4. Tổng hợp tình hình sử dụng lao động

II.2.2. Hạch toán kết quả lao động

II.2.2.1. Hạch toán kết quả lao động của các nhân tố

II.2.2.2. Hạch toán kết quả lao động ở phân xưởng

II.2.2.3. Tổng hợp kết quả lao động của toàn doanh nghiệp

II.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ

II.4. Kế toán tiền lương

II.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương

II.4.1.1. Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội

II.4.1.2. Thanh toán tiền lương

II.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương

II.4.2.1. Kết cấu và tài khoản sử dụng

II.4.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương

II.4.3. Sơ đồ hạch toán chữ T

II.5. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương

II.5. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương

II.5.1. Kết cấu và tài khoản sử dụng

II.5.2. Trình tự và phương pháp hạch toán

II.5.3. Sơ đồ hạch toán (sơ đồ chữ T)

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG

I.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

I.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp

I.3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

1.3.1. Nguồn vốn trong Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

1.3.2. Lao động trong công ty

1.3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất của Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

1.3.3.1. Cơ cấu quản lý của Công ty

1.3.3.2. Quy trình tổ chức sản xuất

1.3.4. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua và định hướng phát triển của Xí nghiệp

1.3.4.1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua

1.3.4.2. Thị trường và định hướng phát triển của Xí nghiệp

1.4. Công tác tổ chức kế toán tại Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

1.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán

1.4.2. Hình thức kế toán tại Xí nghiệp

1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

1.5.1. Về công tác quản lý

1.5.2. Về công tác kế toán

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG

II.1. Sổ sách và chứng từ kế toán

II.1.1. Bảng chấm công

II.1.2. Giấy nghỉ ốm

II.1.3. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội

II.1.4. Biên bản ngừng việc, làm thêm giờ

II.1.5. Biên bản phiếu xác nhận công việc hoàn thành

II.1.6. Bảng tính lương

II.1.7. Phiếu chi

II.1.8. Chứng từ ghi sổ

II.2. Tình hình tổ chức tiền lương ở Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

II.2.1. Hình thức trả lương tại công ty

II.2.1.1. Hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm

II.2.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

II.2.1.3. Phương pháp tính lương thời gian có thưởng phạt

II.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

II.2.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương

II.2.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lươngCHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG


I. NHỮNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG

I.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp sản xuất thương mại - Sơn Đồng

I.1.1. Ưu điểm

I.1.2. Những nhược điểm

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - SƠN ĐỒNG

II.1. Về công tác quản lý

II.2. Về công tác hạch toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp sản xuất thương mại Sơn Đồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp sản xuất thương mại Sơn Đồng sẽ giúp ích cho bạn.