Đề tài: Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Truyền thông đa phương tiện Multimedia


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN MULTIMEDIA


1.1. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

1.1.1. Danh mục tài sản cố định hữu hình của Công ty Multimedia

1.1.2. Phân nhóm tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia

1.2. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

1.2.1. Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia

1.2.2. Tình hình giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia

1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

1.3.1. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản cố định hữu hình

1.3.2. Nguyên tắc đầu tư, mua sắm tài sản cố định hữu hình

1.3.3. Cấp quyết định đầu tư, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hữu hình: Giám đốc Công ty

1.3.4. Quy trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định hữu hình (trang bên)

1.3.5. Vấn đề kiểm kê tài sản cố định hữu hình


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

2.1.1. Thủ tục, chứng từ

2.1.1.1. Chứng từ sử dụng

2.1.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.1.2. Quy trình ghi sổ

2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TSCĐHH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA.

2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia.

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.2.1.2. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.2.2. Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia

2.2.2.1. Phương pháp tính khấu hao

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.2.2.3. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.2.3. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình tại Công ty Multimedia


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MULTIMEDIA

3.1. ƯU ĐIỂM

3.2. NHƯỢC ĐIỂM

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Truyền thông đa phương tiện Multimedia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Truyền thông đa phương tiện Multimedia sẽ giúp ích cho bạn.