Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1


1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

1.2.1. Công tác thu mua nguyên vật liệu tại Công ty

1.2.2. Hệ thống kho tàng bảo quản nguyên vật liệu của Công ty

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.1.1. Trường hợp nguyên vật liệu nhập kho

2.1.1.2. Trường hợp nguyên vật liệu xuất kho

2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

2.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty

2.2.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2.2.3.1. Trường hợp nguyên vật liệu mua bên ngoài trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2.2.3.2. Trường hợp mua ngoài nguyên vật liệu về nhập kho nhưng chưa thanh toán với người bán

2.2.3.3. Trường hợp nguyên vật liệu mua về nhập kho bằng tiền tạm ứng

2.2.4. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu

3.2.2. Về tài khoản sử dụng

3.2.3. Về chứng từ

3.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 sẽ giúp ích cho bạn.