Đề tài: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật


MỤC LỤC


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Đặc điểm hoạt động SX-KD của Công ty

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CTY XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

2.2.1. Đặc điểm chính sách kế toán chung

2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ

2.2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.4.Đặc diểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu

2.3.1. Tổ chức hạch toán phần hành kế toán tiền mặt

2.3.2. Tổ chức hạch toán phần hành kế toán công nợ phải thu

PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

3.1. Đánh giá chung về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh

3.2. Đánh giá về tổ chức kế toán


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.