Đề tài: KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH


Luận văn dài 102 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1 Giới hạn không gian 3
1.3.2 Giới hạn thời gian . 3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu . 3
1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Phương pháp luận . 4
2.1.1 Kế toán tài sản cố định 4
2.1.2 Khấu hao và hao mòn tài sản cố định . 27
2.2 Phương pháp nghiên cứu 37
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 37
Chương 3: KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV
ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH . 39
3.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh
Khang Thịnh . 39
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 39
3.1.2 Lĩnh vực hoạt động . 40
3.1.3 Cơ cấu tổ chức – quản lý công ty 41
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán 41
3.1.5 Tình hình và hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty 43
3.1.6 Khái quát quá trình kinh doanh trong hai năm 2006, 2007 43
3.1.7 Những thuận lợi, khó khăn của công ty 46
3.1.8 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 47
3.2 Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao . 48
3.2.1 Kế toán tài sản cố định 48
3.2.2 Kế toán chi phí khấu hao 82
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH,
CHI PHÍ KHẤU HAO 85
4.1 Phân tích sự biến động về tình hình tăng giảm tài sản cố định 85
4.2 Phân tích sự biến động về chi phí khấu hao . 86
Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÀI SÀN CÓ HIỆU QUẢ TẠI
CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH 88
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92
6.1 Kết luận 92
6.2 Kiến nghị 92


Xem Thêm: Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty tnhh tmdv kỹ thuật điện lạnh khang thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty tnhh tmdv kỹ thuật điện lạnh khang thịnh sẽ giúp ích cho bạn.