Đề tài: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU - XÂY DỰNG 720 THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Luận văn dài 124 trang
CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm, mục đích kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm
2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ
tính giá thành
2.1.3 Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo
chi phí thực tế
2.1.4 Phân loại chi phí và xác định giá thành sản phẩm
2.1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.1.6 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.1.7 Phân tích biến động chi phí và giá thành
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU - XÂY DỰNG 720

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.3 NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3.1 Các phòng ban trong đơn vị
3.3.2 Tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán
3.4 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CTY TRONG NĂM
2006, 2007, 2008
3.5 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA CTY TRONG THỜI GIAN TỚI
3.5.1 Chức năng
3.5.2 Nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Cty trong thời gian tới
3.6 QUI TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XI MĂNG PCB.40 VÀ
XI MĂNG PCB.30
CHƯƠNG 4.CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU - XÂY DỰNG 720

4.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
4.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
4.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
4.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
4.2 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM
4.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
4.2.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất thực tế
4.3 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM
4.3.1 Phân tích chung chi phí sản xuất
4.3.2 Phân tích biến động chi phí chi tiết theo từng khoản mục giá thành
CHƯƠNG 5.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP

5.1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
5.1.1 Cơ cấu bộ máy trong phòng kế toán
5.1.2 Đội ngũ kế toán của công ty
5.1.3 Trang bị phục vụ công tác kế toán
5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
5.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán
5.2.2 Trang bị cho phòng kế toán .
5.2.3 Lập quy trình kế toán rõ ràng
5.3 BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM
5.3.1 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
trong phạm vi nhỏ và hậu quả không lớn, kỷ luật tuỳ theo mức độ.
5.3.2 Đối với chi phí nhân công trực tiếp
5.3.3 Đối với chi phí sản xuất chung
CHƯƠNG 6.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu - xây dựng 720 thàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu - xây dựng 720 thàn sẽ giúp ích cho bạn.