Đề tài: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Link & Link


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY LINK & LINK.,JSC


1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

1.1 Tình hình cơ bản và lĩnh vực sản xuất kinh doanh

1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

1.3 Tình hình lao động và sử dụng lao động

1.4 Tình hình tài sản nguồn vốn của đơn vị

1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

1.6 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp

2. Công tác kế toán tại doanh nghiệp

2.1 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán

2.2 Chế độ kế toán đơn vị áp dụng

2.3. Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị

2.4. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu,tạm ứng của công ty

1.1 Kế toán vốn bằng tiền

1.2 Kế toán các khoản phải thu, tạm ứng

2.1 Chứng từ và luân chuyển chứng từ

2.2 Kế toán khấu hao TSCĐ

2.3 Phương pháp hạch toán tăng, giảm TSCĐ

2.4 Sổ tổng hợp TSCĐ

3. Phần hành kế toán tiền lương

3.1.Quy trình ghi sổ

3.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương

3.2.1 Tài khoản sử dụng

3.2.2 Trình tự hạch toán

3.2.3 Các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ

4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

5.1 Kế toán bán hàng

5.2 Kế toánh doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Link & Link
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Link & Link sẽ giúp ích cho bạn.