Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM , TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ÔTÔ HÒA BÌNH


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ÔTÔ HÒA BÌNH

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1- Nội dung

2.1.1.2- Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1- Nội dung

2.1.2.2- Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1- Nội dung

2.1.3.2- Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

2.2.2- Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ÔTÔ HÒA BÌNH

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm

3.1.2- Nhược điểm

3.1.3- Phương hương hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bình

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Hòa Bì sẽ giúp ích cho bạn.