Đề tài: Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.1. Giới thiệu chung

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Số 30

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30

1.3 Các loại sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30

1.3.1. Tính năng, công dụng và các yêu cầu về chất lượng

1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm


PHẦN 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30

2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động Marketing

2.1.1. Số liệu về kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ

2.1.2. Sơ lược thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, các đối thủ cạnh tranh

2.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 30

2.2.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp

2.2.2 Các hình thức phân phối tiền lương, tiền thưởng ở doanh nghiệp

2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định

2.3.1 Các loại vật tư, nguyên vật liệu chính dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

2.3.2 Phương pháp xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu

2.3.3 Tình hình tài sản cố địnhPHẦN 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP


3.1 Phân tích hệ thống kế toán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30

3.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2. Đặc điểm chung về việc vận dụng kế toán tại Công ty

3.1.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản

3.1.4 Nhận xét

3.2 Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm

3.2.1 Phương pháp phân loại chi phí và đối tượng hạch toán chi phí

3.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế

3.2.3. Phương pháp lập kế hoạch giá thành

3.3 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

3.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính

3.3.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

3.3.3 Phân tích hiệu quả và rủi ro tài chính

3.3.4 Phân tích tổng quát tình hình tài chính

3.3.4 Phân tích đòn bẩy

3.4.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và nguồn tài trợ

3.4.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng

3.4.2.Cơ cấu nguồn tài trợ ngắn hạn và cân đối tài chính ngắn hạn

3.5.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn và nguồn tài trợ

3.5.1. Cơ cấu tài sản dài hạn và hiệu quả sử dụng

3.5.2.Cơ cấu nguồn tài trợ dài hạn và cân đối tài chính dài hạn

3.6 Phân tích công tác hoạch định tài chính của doanh nghiệp


PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

4.1. Đánh giá nhận xét chung hoạt động kế toán - tài chính

4.2. Hướng đề tài tốt nghiệp

4.2.1 Cơ sở lý luận

4.2.2 Nguồn thông tin chính

4.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sx


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nộ sẽ giúp ích cho bạn.