Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp ở Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DN XÂY LẮP


1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.2. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

1.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.2.1. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (MTC)

1.2.4 .Kế toán chi phí sản xuất chung

1.2.5. Kế toán tổng hợp, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất

1.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.2.7. Đối tượng và phơng pháp tính giá thành sản phẩm

1.2.8. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thànhCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG


2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.3. Định hướng phát triển trong tương lai

2.1.4. Sơ đồ quy trình sản xuất xây dựng của công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

2.1.5. Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán

2.2.2. Các chính sách kế toán của công ty

2.2.3. Hình thức kế toán áp dụng

2.3.Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

2.3.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý sản xuất tại doanh nghiệp

2.3.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công ty CP Cơ giới và xây dựng Thăng LongCHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG


3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp ở công ty cơ giới và xây dựng Thăng Long

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Những hạn chế

3.2. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ giới và xây dựng Thăng Long

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

3.2.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tại công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp ở Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thă
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp ở Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thă sẽ giúp ích cho bạn.