Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thành Đạt


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT


1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty

2.1. Đặc điểm cơ cấu sản xuất kinh doanh

2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

2.3 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty


PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

1. Những vấn đề chung về hạch toán

1.1 .Hình thức kế toán mà công ty áp dụng

1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.Các phần hành kế toán tại công ty

2.1 Kế toán tài sản cố định

2.2. Kế toán vật liệu công cụ- dụng cụ ( TK 152 và 153)

2.3. Đặc điểm chung về vật liệu đầu vào của công ty

2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.5 Kế toán vốn bằng tiền

2.6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.Đối tợng tập hợp chi phí giá thành sản phẩm

3.1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

3.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ

3.3. Kế toán vốn

3.4. Báo cáo tài chính

4.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty

4.1.Số d đầu năm của các tài khoản

4.2 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.3. 05 phiếu thu, chi, nhập, xuất và HĐGTG

3.6 Sổ theo dõi thuế GTGT

3.7 Sổ quỹ tiền mặt

3.8 Nhật ký thu tiền

3.9 Nhật ký chi tiền

3.10 Nhật ký mua hàng

3.11 Nhật ký bán hàng

3.12 Sổ chi tiết thanh toán giữa nười bán và người mua

3.13. Sổ cái

3.14 Bảng cân đối kế toán

3.15 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

1.1. ƯU ĐIỂM

1.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thành sẽ giúp ích cho bạn.