Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


1. VỊ TRÍ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ

1.1 Khái niệm và vai trò của TSCĐ

1.1.1. Khái niệm TSCĐ

1.1.2.Vai trò của TSCĐ

1.2. Đặc điểm của TSCĐ

1.3. Yêu cầu quản lý TSCĐ

1.3.1. Yêu cầu quản lý

1.3.2. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán TSCĐ

1.4. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ

2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TSCĐ

2.1. Phân loại TSCĐ

2.1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện

2.1.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu

2.1.3. Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật

2.2. Đánh giá TSCĐ

2.2.1. Nguyên giá TSCĐ

2.2.2. Giá trị còn lại của TSCĐ

3. NỘI DUNG KẾ TOÁN TSCĐ

3.1.1. Đánh số tài sản cố định

3.1.2.Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán và các địa điểm sử dụng

3.3. Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ

3.3.1.Hao mòn TSCĐ

3.3.2. Khấu hao TSCĐ

3.3.3. Các phương pháp khấu hao

3.3.4.Kế toán tổng hợp khấu hao và hao mòn TSCĐ

3.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ

3.4.1.Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm

3.4.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu

3.5. Sổ kế toán áp dụng

3.5.1 Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái


PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1.1 Lịch sử hình thành và phát triẻn

1.4 Thị trương cung cấp

1.5 Kết quả kinh doanh một số năm gần đây

2.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

2.1Cơ cấu tổ chức quản lý

2.2Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

3 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

3.2 Tổ chức bộ máy kế toán

3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các kế toán phần hành

3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tại đơn vị

4. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

4.1. Tình hình chung về công tác quản lý TSCĐ ở công ty

4.1.1.Đặc điểm và tình hình trang bị TSCĐ tại công ty

4.1.2. Phân loại TSCĐ tại công ty

4.1.2.2. Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật

4.1.3. Đánh giá TSCĐ tại công ty

4.1.3.1. Đánh giá theo nguyên giá

4.1.3.2.Đánh giá theo giá trị còn lại

4.2. Kế toán chi tiết ở Công ty Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô

4.3. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ hữu hình

4.4. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ

4.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

I. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

1.Những thành tích đã đạt được trong công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

1.Về cách phân loại

2. Về kế toán chi tiết TSCĐ

3. Về kế toán chi tiết khấu hao TSCĐ

4. Về kế toán sửa chữa lớn TSCĐ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô sẽ giúp ích cho bạn.