Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn Đồng Xuân


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN


1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần BIA RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bia rượi Sài Gòn Đồng Xuân

1.2.1.Chức năng nhiệm vụ của công ty

1.2 2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.2.1.Các chính sách kế toán chung

2.2.2.Tổ chưc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3.Tổ chức kế toán tại các phấn hành cụ thể


PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

3.1.ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

3.1.1. Điểm mạnh

3.1.2 Điểm yếu

3.2.Đánh giá về tổ chức công tác kế toán

3.2.1.Điểm mạnh

3.2.2.Điểm yếu

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn Đồng Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn Đồng Xuân sẽ giúp ích cho bạn.