Đề tài: Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty thép VSC - POSCO


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÉP VSC – POSCO


1.1.1. Vài nét sơ lược về công ty thép VSC – POSCO

1.1.2. Cơ sở hình thành và phát triển của công ty thép VSC – POSCO

1.1.3. Các mốc lịch sử cơ bản và thành tựu đạt được

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thép VSC – POSCO

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty VSC – POSCO

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty VSC – POSCO

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty VSC – POSCO

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy

1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty

1.4. Tình hình Tài chính và kết quả kinh doanh của công ty thép VSC – POSCO


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THÉP VSC – POSCO

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thép VSC - POSCO

2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng lao động kế toán

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty thép VSC – POSCO

2.2.1. Chính sách kế toán chung áp dụng

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán trong công ty

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong công ty

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán trong công ty

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán của công ty

2.3. Tổ chức kế toán một số phần hành cụ thể tại công ty thép VSC – POSCO

2.3.1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.2. Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THÉP VSC – POSCO

3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

3.1.1. Những ưu điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

3.1.2. Những hạn chế về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty thép VSC – POSCO

3.2.1. Những ưu điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty

3.2.2. Những điểm hạn chế về tổ chức công tác kế toán tại công ty

3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty thép VSC – POSCO và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác này

3.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.3.2. Về tổ chức công tác kế toán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty thép VSC - POSCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty thép VSC - POSCO sẽ giúp ích cho bạn.