Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hà Quang


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY


1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Hà Quang

1.2.2 Phát triển về tổ chức và xây dựng lực lượng

1.2.3 Về nhận thầu hoàn thiện các công trình xây dựng

1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.4.1 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

1.4.2 Về đặc điểm lao động


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.2.1 Các chính sách kế toán chung

2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HÀ QUANG

3.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán

3.2.2 Về tổ chức hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ

3.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán

3.2.4 Vận dụng chế độ sổ sách kế toán

3.2.5 Vận dụng chế độ báo cáo tài chính

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hà Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hà Quang sẽ giúp ích cho bạn.