Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Phát triển thương mại Thành Đạt


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1.1. Đặc điểm và chức năng của hoạt động thương mại

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1.3. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1.4. Nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

1.2.1. Các phương thức bán hàng

1.2.1.1. Phương thức bán buôn

1.2.1.2. Phương thức bán lẻ

1.2.1.3. Các phương thức bán hàng khác

1.2.2. Các phương thức xác định giá vốn

1.2.2.1. Phương pháp thực tế đích danh

1.2.2.2. Phương pháp giá đơn vị bình quân

1.2.2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước

1.2.2.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước

1.3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.3.1. Hạch toán ban đầu

1.3.2. Tài khoản sử dụng

1.3.3. Phương pháp kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.3.3.1 Phương pháp kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng theo hình thức kê khai thường xuyên

1.3.3.2. Phương pháp kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3.4. Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

1.3.4.1. Phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh

1.3.4.2. Tài khoản sử dụng

1.3.4.3. Phương pháp hạch toán

1.3.5. Hệ thống sổ sách kế toán

1.3.5.1. Hình thức nhật ký chung

1.3.5.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ

1.4. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty

2.1. Đặc điểm cơ cấu sản xuất kinh doanh

2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty

2.3 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

2.2.1. Đặc điểm chung về quá trình bán hàng và xác định kết quả kimh doanh tại công ty

2.2.1.1. Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ mà công ty sử dụng

2.2.1.2. Chính sách giá cả và phương thức thanh toán

2.2.1.3. Phương pháp giá vốn hàng bán

2.2.1.4. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH PTTM Thành Đạt

2.2.2.1. Hạch toán ban đầu

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3. Thực tế kế toán bán buôn hàng hoá tại công ty TNHH PTTM Thành Đạt

2.2.3.1. Thực tế tại công ty

2.2.3.2. Sổ Sách sử dụng

2.2.5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.5.1 Thực tế phát sinh ở công ty

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.6.1. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.6.2. Hạch toán kết quả bán hàng


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PTTM THÀNH ĐẠT

3.1.1. Những Thành Tựu

3.1.2. Những tồn tại

3.2. Nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH PTTM Thành Đạt

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH PTTM Thành Đạt

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Phát triển thương mại Thàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Phát triển thương mại Thàn sẽ giúp ích cho bạn.