Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn


MỤC LỤC

​LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DNTM


1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DNTM

1.1.1. Đặc điểm và chức năng của hoạt động thương mại

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1.3. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1.4. Nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG & CÁCH XĐ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

1.2.1. Các phương thức bán hàng

1.2.1.1. Phương thức bán buôn

1.2.1.2. Phương thức bán lẻ

1.2.1.3. Các phương thức bán hàng khác

1.2.2. Các phương thức xác định giá vốn

1.2.2.1. Phương pháp thực tế đích danh

1.2.2.2. Phương pháp giá đơn vị bình quân

1.2.2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước

1.2.2.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước

1.2.2.5. Phương pháp giá hạch toán

1.3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.3.1. Hạch toán ban đầu

1.3.2. Tài khoản sử dụng

1.3.3. Phương pháp kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.3.3.1 Phương pháp kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng theo hình thức kê khai thường xuyên

1.3.3.2. Phương pháp kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3.4. Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh trong DNTM

1.3.4.1. Phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh

1.3.4.2. Tài khoản sử dụng

1.3.4.3. Phương pháp hạch toán

1.3.5. Hệ thống sổ sách kế toán

1.3.5.1. Hình thức nhật ký chung

1.3.5.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái

1.3.5.3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ

1.3.5.4. Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ

1.3.5.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính

1.4. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT PHONG SƠN

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHONG SƠN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty

2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHONG SƠN

2.2.1. Đặc điểm chung về quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.2.1.1. Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ mà công ty sử dụng

2.2.1.2. Chính sách giá cả và phương thức thanh toán

2.2.1.3. Phương pháp giá vốn hàng bán

2.2.1.4. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn

2.2.3. Thực tế kế toán bán buôn hàng hoá tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn

2.2.3.1. Thực tế tại công ty

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3.3. Sổ sách sử dụng

2.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá

2.2.5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.5.1 Thực tế phát sinh ở công ty

2.2.5.2. Sổ sách sử dụng

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SX PHONG SƠN


3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT PHONG SƠN

3.1.1. Những thành tựu

3.1.2. Những tồn tại

3.2. Nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Cty TNHH Thương mại & sản xuất Phong Sơn

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Cty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phong Sơn sẽ giúp ích cho bạn.