Đề tài: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Nam Đô


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NAM ĐÔ


1. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NAM ĐÔ

2.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Lí CỦA CÔNG TY

2.1. Mô hình tổ chức quản lý

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

3.TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY


PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NAM ĐÔ

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN

1.1. Hình thức kế toán

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán

2.CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.1. Kế toán vốn bằng tiền

2.2. Kế toán vật tư, hàng hóa

2.3. Kế toán công nợ

2.3.1. Đặc điểm của kế toán công nợ

2.4. Kế toán tài sản cố định

2.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.5.1. Đặc điểm của kế toán tiền lương

2.5.2. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.5.3. Chứng từ kế toán

2.6. Kế toán vốn chủ sở hữu

2.6.1. Đặc điểm vốn chủ sở hữu

2.6.2. Nhiệm vụ của kế toán vốn chủ sở hữu

2.6.3. Sổ sách

2.7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.7.1. Đặc điểm của tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.7.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.7.3. Phương thức bán hàng

2.8. Báo cáo tài chính

3.CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CÔNG TY

3.1. Số dư các tài khoản tại ngày 01 tháng 03 năm 2008 của Công ty TNHH Nam Đô

3.1.1. Bảng số dư đầu tháng 03/2008

3.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng

3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 3/2008


PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH NAM ĐÔ

1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Nam Đô

1.1.1. Ưu điểm

1.1.2. Nhược điểm

2. Một số kiến nghị công tác kế toán tại Công ty

2.1. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán ở công ty TNHH Nam Đô

2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doạnh ở công ty TNHH Nam Đô

2.3. Kiến nghị về dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.4. Thực hiện công tác kế toán quản trị


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Nam Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Nam Đô sẽ giúp ích cho bạn.