Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục và công nghệ Việt Nam

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục và công nghệ Việt Nam

1.1.2. Thị trường của Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.1.3.1 Tài khoản sử dụng

2.1.3.2. Phương pháp hạch toán

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ tổng hợp về bán hàng

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Tài khoản sử dụng

2.2.3.2. Phương pháp hạch toán

2.2.3.3. Quy trình ghi sổ tổng hợp về giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ Việt Nam

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.2.1. Về tổ chức quản lý

3.1.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2.3. Về hệ thống sổ sách kế toán

3.1.2.4. Về hệ thống tài khoản sử dụng

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty

3.2.1. Về tổ chức quản lý bán hàng

3.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán

3.2.3. Về hệ thống sổ sách kế toán

3.2.4. Về hệ thống tài khoản sử dụng

3.2.5. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.6- Về các khoản nợ khó đòi

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Giáo dục và công nghệ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.