Đề tài: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty CP Dược TW Mediplantex

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty CP Dược TW Mediplantex

1.3. Quản lí chi phí sản xuất của Công ty CP Dược TW Mediplantex


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty CP Dược TW Mediplantex

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1 - Nội dung

2.1.1.2 - Tài khoản sử dụng

2.1.1.3 - Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4 - Qui trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1 - Nội dung

2.1.2.2 - Tài khoản sử dụng

2.1.2.3 - Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4 - Qui trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1 - Nội dung

2.1.3.2 - Tài khoản sử dụng

2.1.3.3 - Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4 - Qui trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1 - Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2 – Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty

2.2.1 – Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty

2.2.2 – Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 – Ưu điểm

3.1.2 – Nhược điểm

3.1.3 – Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty CP Dược TW Mediplantex

3.3. Điều kiện thực hiện


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược TW Mediplante
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược TW Mediplante sẽ giúp ích cho bạn.