Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng giao thông Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

2.1. Kế toán chi phí sản xuất

2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp CPSX

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1. Nội dung

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của sản phẩm

2.2.2. Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm

3.3. Điều kiện thực hiện


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng g
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng g sẽ giúp ích cho bạn.