Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST


1.1 ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

1.1.2. Phân loại về nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

1.1.3. Phân nhóm về nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

1.2. Đánh giá nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

2.1.1. Thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu

2.1.1.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu

2.1.1.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu

2.1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

2.1.2.1. Tại kho

2.1.2.2. Tại phòng kế toán

2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.2. Kế toán tổng hợp các trường hợp nhập kho nguyên vật liệu

2.2.3. Kế toán tổng hợp các trường hợp xuất kho nguyên vật liệu

2.2.4. Kiểm kê nguyên vật liệu cuối kỳ


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYỀN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu

3.2.2. Về sổ kế toán chi tiết

3.2.3. Về phương pháp tính giá vật liệu

3.2.4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST sẽ giúp ích cho bạn.