Đề tài: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty mía đường Thanh Hoá


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THANH HÓA


1. Hoàn cảnh ra đời Công ty

2. Qúa trình chuyển đổi Công ty

2. Kế hoạch sản xuất và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2005

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005

2.2. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2008

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

1. Những vấn đề chung về hạch toán

1.1. Hình thức kế toán mà công ty áp dụng

1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2. Các phần hành kế toán tại công ty

2.1 Kế toán tài sản cố định

2.2.Kế toán vật liệu công cụ- dụng cụ ( TK 152 và 153)

2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.4 Kế toán vốn bằng tiền

2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.6 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

2.7 Kế toán vốn

2.8 Báo cáo tài chính

3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty

3.1.Số dư đầu năm của các tài khoản

3.2 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.3. 05 phiếu thu, chi, nhập, xuất và HĐGTG

3.4 Sổ nhật ký chung

3.5 Sổ theo dõi thuế GTGT

3.6 Sổ quỹ tiền mặt

3.7 Nhật ký thu tiền

3.8 Nhật ký mua hàng

3.9 Nhật ký bán hàng

3.10 Sổ chi tiết thanh toán giữa người bán và người mua

3.11. Sổ cái

3.12 Bảng cân đối kế toán

3.13 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

KẾT LUẬNXem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty mía đường Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại Công ty mía đường Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.