Đề tài: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần May 10


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

I. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10


1.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty cổ phần May 10

1.3. Các chế độ, phương pháp kế toán áp dụng tại công ty May 10

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

2.1. Kế toán thành phẩm

2.1.1. Kế toán thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

2.1.1.1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty

2.1.1.2. Kế toán chi tiết thành phẩm

2.1.1.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm

2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần May 10

2.2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán

2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ

2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.4. Kế toán các khoản thuế tiêu thụ

2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ

2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ của Công ty

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

3.1.1. Ưu điểm và những tồn tại

3.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

* Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

* Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần May 10

- Kiến nghị 1: Hoàn thiện kế toán thành phẩm

- Kiến nghị 2: Hoàn thiện hạch toán chiết khấu thương mại

- Kiến nghị 3: Hoàn thiện sổ sách kế toán

- Kiến nghị 4: Thực hiện bán hàng và kế toán giá vốn hàng bán không qua kho

- Kiến nghị 5: Thực hiện phân bổ CFBH (CFQLDN) theo quy định

- Kiến nghị 6: Hoàn thiện hệ thống TK theo quy định

- Kiến nghị 7: Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần May 10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần May 10 sẽ giúp ích cho bạn.