Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thép VSC - POSCO


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THÉP VSC – POSCO


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty thép VSC – POSCO

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty thép VSC – POSCO

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty thép VSC – POSCO


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THÉP VSC – POSCO

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty thép VSC – POSCO

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí nguyên vật liệu chính

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.2. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty thép VSC – POSCO

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty

2.2.2. Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THÉP VSC – POSCO

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty thép VSC - POSCO

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thép VSC - POSCO


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thép VSC - POSCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thép VSC - POSCO sẽ giúp ích cho bạn.