Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng - Hoàng Mai - Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP


1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu

1.2 Phân loại nguyên vật liệu

1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

1.4 Tính giá nguyên vật liệu

1.4.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho

1.4.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho

1.5 Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp

1.5.1 Chứng từ và kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.5.1.1 Phương pháp thẻ song song

1.5.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.5.1.3 Phương pháp sổ số dư

1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.5.2.1 Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)

1.5.2.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)

1.5.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng


Phần II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG - HOÀNG MAI - HÀ NỘI

2.1 Đặc điểm chung của Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.2 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán áp dụng tại Công ty

2.2.2 Hình thức tổ chức sổ kế toán của Công ty

2.3 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

2.3.1 Đặc điểm về nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

2.3.2 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty

2.3.3 Tính giá nguyên vật liệu

2.4 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty

2.5 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

2.5.1 Chứng từ sử dụng

2.5.2 Tài khoản sử dụng

2.5.3 Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu

2.5.4 Kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty

2.5.5 Kế toán giảm nguyên vật liệu


Phần III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG - HOÀNG MAI HÀ NỘI

3.1 Đánh giá khái quát về thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng

3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2 Về hình thức sổ kế toán

3.1.3 Về công tác hạch toán nguyên vật liệu

3.1.4 Về việc sử dụng phần hành kế toán ANA 4.0

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng

3.2.1 Về lập bảng kê giao nhận chứng từ

3.2.2 Công tác lập chứng từ ban đầu

3.2.3 Về việc đổi tên tài khoản 152

3.2.4 Về việc sửa đổi chứng từ ghi sổ


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng - Hoàng Mai - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng - Hoàng Mai - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.