Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH một thành viên xi măng Lâm Nghiệp


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP


1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

1.1.1. Các mốc lịch sử cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.1.2. Tên gọi, trụ sở chính,chi nhánh của Công ty

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

1.3.1. Đặc điểm về cơ cấu lao động và phân bổ lao động của Công ty

1.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất- kinh doanh

1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

1.4.1. Tình hình cơ sở vật chất của Công ty

4.1.2. Kết quả hoạt động của công ty

4.1.3. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty

4.1.4. Các chỉ tiêu kinh tế thể hiện tình hình tài chính của Công ty


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

2.1.1. Đặc điểm về lao động kế toán tại Công ty

2.1.2. Chức năng, nhiêm vụ của từng bộ phận kế toán

2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

2.2.1 Các chính sách kế toán chung

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ

2.3.1. Tổ chức hạch toán các phần hành cụ thể

2.3.2. Mô tả sơ đồ quy trình ghi sổ của các phần hành kế toán


PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LÂM NGHIỆP

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH một thành viên xi măng Lâm Nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH một thành viên xi măng Lâm Nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.