Đề tài: Công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THỰC TẬP GIÁO TRÌNH


1.1. Mục đích của thực tập

1.2. Yêu cầu của thực tập

1.3. Thời gian và địa điểm thực tập

Phần II: NỘI DUNG CỦA THỰC TẬP MÔN HỌC

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ của kế toán

2.3. Yêu cầu của kế toán

2.4. Nguyên tắc của kế toán

Phần III: KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN HỌC

3.1. Giới thiệu, khái quát chung về cơ sở thực tập giáo trình

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

3.1.1.1. Tên địa chỉ Công ty

3.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

3.1.1.3. Quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty

3.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty

3.2.1Tổ chức bộ máy của công ty

3.2.2. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty

3.3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công ty

3.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty

3.3.2. Vị trí, chức năng Công ty và các bộ phận

3.4. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong kì của Công ty

3.4.1. Kết quả chung

3.4.2. Thuận lợi

3.4.3. Khó khăn

3.5. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty

3.5.1. Đặc điểm công tác kế toán vốn bằng tiền mặt tại công ty

1.1. Kế toán tiền mặt tại Công ty

1.2. Kế toán chi tiền mặt

3.6. Kết luận chung về bộ máy tổ chức công tác kế toán tại Công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà sẽ giúp ích cho bạn.