Đề tài: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xuân Thuỷ


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XUÂN THUỶ


I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Xuân Thủy

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Chức năng và nhiệm vụ nghành nghề kinh doanh chủ yếu

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN THUỶ

1. Cơ Cấu tổ chức bộ máy kế Toán trong Công Ty

2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty

3. Phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán tại công ty

3.1. Kế toán vốn bằng tiền

3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.3. Kế toán tài sản cố định

3.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

1. Thu hoạch

2. Nhận xét

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn

2.3. Một số ý kiến đề suất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xuân Thuỷ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xuân Thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.