Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Dệt Hà Đông - Hanosimex


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG - HANOSIMEX


1.1/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex

1.1.1 Đôi nét chung nhất về công ty cổ phần dệt Hà Đông

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất- kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần Dệt Hà Đông

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất- kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty cổ phần dệt Hà Đông

1.3/ Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông

1.3.1. Tổ chức nhân sự trong công ty

1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.4/ Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông những năm gần đây


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG – HANOSIMEX

2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần dệt Hà Đông

2.2/ Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần dệt Hà Đông

2.2.1. Các chính sách kế toán chung

2.2.2/ Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3/ Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể

2.3.2. Tổ chức kế toán phần hành vốn bằng tiền

2.3.2.1.Kế toán tiền mặt

2.3.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.3.3. Tổ chức kế toán phần hành TSCĐ

2.3.5. Tổ chức kế toán phần hành bán hàng và thanh toán với khách hàn

2.3.6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất

2.3.7. Tổ chức hạch toán phần hành tiền lương- BHXH


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

3.1/ Đánh giá vể tổ chức bộ máy kế toán

3.2/ Đánh giá về tổ chức công tác kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Dệt Hà Đông - Hanosimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Dệt Hà Đông - Hanosimex sẽ giúp ích cho bạn.