Đề tài: Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TOÁN DOANH THU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG ĐIỆN MÁY


1.1 Đặc điểm doanh thu của xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy

1.1.1 Khái quát các hoạt động kinh doanh của xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy

1.1.2 Đặc điểm doanh thu của xí nghiệp

1.2 Tổ chức quản lý doanh thu của xí nghiệp

1.3 Đặc điểm chung ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG ĐIỆN MÁY


2.1 Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.3 Kế toán tổng hợp về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2 Kế toán doanh thu hoạt động khác

2.2.1 Chứng từ sử dụng

2.2.2 Kế toán chi tiết doanh thu khác


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG ĐIỆN MÁY

3.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy và sự cần thiết phải hoàn thiện

3.1.1 Những điểm mạnh của xí nghiệp trong công tác tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2 Những tồn tại hiện nay của công tác kế toán doanh thu của xí nghiệp

3.1.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy

3.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy sẽ giúp ích cho bạn.