Đề tài: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Nhũ tương nhựa đường TRANSMECO - CHAMBARD


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT ẢNH HƯỞNG TỚI HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHŨ TƯƠNG NHỰAĐƯỜNGTRANSMECO - CHAMBARD


1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phớ sản xuất tại Xớ nghiệp

1.1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất tại Xí nghiệp

1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp

1.2 Giá thành sản phẩm hoàn thành tại Xí nghiệp

1.2.1 Đặc điểm sản xuất và quá trình tính giá sản phẩm hoàn thành

1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm hoàn thành

1.3.Đối tượng tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

1.3.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.3.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại Xí nghiệp

1.4.Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNGTRANSMECO – CHAMBARD

2.1. Khái quát phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

2.2.Hạch toán chi phí sản xuất

2.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung

2.3 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

2.3.1. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.3 Tinh giá thành sản phẩm


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNGTRANSMECO - CHAMBARD

3.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

3.1.1.Đánh giá chung về tổ chức kế toán tại Xí nghiệp

3.1.2.Nhận xét về tổ chức công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại XN

-Ưu điểm

-Nhược điểm

3.2 Một số đề xuất nhằm cải thiện việc hạch toán chi sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Nhũ tương nhựa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Nhũ tương nhựa sẽ giúp ích cho bạn.