Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN


1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp Xây dựng cơ bản

1.1.1. Đặc điểm ngành Xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp tác động đến công tác kế toán

1.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây dựng cơ bản

1.1.2.1. Yêu cầu quản lý đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.1.2.2. Nhiệm vụ của công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.2. Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây dựng cơ bản

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong Xây dựng cơ bản

1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong sản xuất cơ bản

1.2.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí

1.2.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí

1.2.2. Giá thành và phân loại giá thành sap xây lắp

1.2.2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp

1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp

1.2.2.2.1. Căn cứ vào thời điểm và cơ sở số liệu để tính giá thành, giá thành sản phẩm được phân loại thành

1.2.2.2.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành, giá thành sản phẩm được phân loại thành

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây dựng cơ bản

1.3.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.3.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1.3.1.2.1. Phương pháp tập hợp theo công trình, hạng mục công trình

1.3.1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng

1.3.1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí theo đơn vị thi công

1.3.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây dựng cơ bản theo chế độ kế toán hiện hành

1.3.1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.3.1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.3.1.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

1.3.1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

1.3.1.3.5. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp

1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang trong Doanh nghiệp xây lắp

1.3.3. Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.3.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.3.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.3.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.3.3.3.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn)

1.3.3.3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

1.3.3.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí

1.4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp xây dựng cơ bảnChương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHHXÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÙNG


2.1. Vài nét về quá trình thành lập và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

2.1.1. Quá trình hình trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

2.1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2.1.4.3. Hình thức kế toán của Công ty

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.1.3.2 . kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.1.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.2.1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.1.3.5. Tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ

2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.2.3. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Tùng

2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm hoàn thành

2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành


Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÙNG

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2. Những nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh tùng

3.2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Tùng

3.2.2. Những nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Tùng

3.3. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Tùng

* Ý kiến 01: Về chi phí nhân công trực tiếp

* Ý kiến 02: Về chi phí sử dụng máy thi công

* Ý kiến 03: Về các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ)

* Ý kiến 04: Về chi phí sản xuất chung

* Ý kiến 05: Về việc trích trước tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ phép

* Ý kiến 06: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ kế toán

* Ý kiến 07: Về phương pháp tính giá thành sản phẩm

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thư sẽ giúp ích cho bạn.