Đề tài: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LD CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN – VN


1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty Lifan - Việt Nam

1.2 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của công ty Lifan - Việt Nam

1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty Lifan - Việt Nam

1.4 Tính giá nguyên vật liệu


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN - VN

2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Lifan – Việt Nam

2.1.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho

2.1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán

2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Lifan – Việt Nam

2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.2 Kế toán các nghiệp vụ biến động tăng nguyên vật liệu

2.2.2.1 Trường hợp nguyên vật liệu tăng do mua ngoài

2.2.2.2 Trường hợp nguyên vật liệu tăng do nhập khẩu từ nước ngoài

2.2.2.3 Trường hợp nguyên vật liệu tăng do nhập linh kiện tháo rỡ Động cơ, Xe máy

2.2.2.4 Trường hợp nguyên vật liệu tăng do nhập gia công về

2.2.2.5Trường hợp nguyên vật liệu tăng do thừa khi phát hiện kiểm kê

2.2.3 Kế toán các nghiệp vụ giảm nguyên vật liệu

2.2.3.1 Nguyên vật liệu giảm do xuất kho để phục vụ sản xuất sản phẩm

2.2.3.2 Nguyên vật liệu giảm do xuất kho để sửa chữa

2.2.3.3 Nguyên vật liệu giảm do xuất kho để bảo hành

2.2.3.4 Nguyên vật liệu giảm do xuất kho đi gia công

2.2.3.5 Nguyên vật liệu giảm do thiếu khi phát hiện kiểm kê

2.2.3.6 Nguyên vật liệu giảm khi góp vốn liên doanh


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN – VIỆT NAM

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

3.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu

3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.3. Về xây dựng và ghi chép sổ chi tiết nguyên vật liệu

3.2.4. Về xây dựng định mức tồn kho nguyên vật liệu

3.2.5. Về ứng dụng kế toán máy

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.