Đề tài: Tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu ở Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT


1.1.Đặc điểm tình hình chung của Cty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật

1.1.1 Đặc điểm chung

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

1.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thụât

1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật

1.3. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty

1.3.1. Phân loại nguyên liệu vật liệu

1.3.2 Đánh giá vật liệu


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty xây lắp

2.1.1. Tổ chức hạch toán vật liệu ban đầu tại Công ty

2.1.1.1. Chứng từ thủ tục nhập kho vật liệu

2.1.1.2. Thủ tục xuất kho vật liệu

2.1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

2.2. Kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty

2.2.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu

2.2.2Kế toán tổng hợp xuất vật liệu


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu ở Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu ở Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.