Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 244 - Công ty xây dựng công trình hàng không ACC


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI XÍ NGHIỆP 244- CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Xí nghiệp

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Xí nghiệp

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Xí nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 244- CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp

2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2Tài khoản sử dụng

2.1.1.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4.Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.3.1 Nội dung

2.1.3.2 Tài khoản sử dụng

2.1.3.3 Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1.Nội dung

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2.Tính giá thành sản phẩm

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm

2.2.2. Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 244 - CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 244

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 244

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 244 - Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 244 - Công ty sẽ giúp ích cho bạn.