Đề tài: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An phát


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT


1.1 Đặc điểm chung về quan hệ thanh toán tại Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát

1.2 Đặc điểm người bán tại Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

1.3. Đặc điểm thanh toán với người bán của Công ty

1.4 Tổ chức quản lý thanh toán với người bán của Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT

2.1 Những đặc điểm kinh tế của Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát ảnh hưởng đến kế tóan các nghiệp vụ thanh toán

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty

2.2 Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát

Thanh toán bằng tiền mặt

2.2.1 Thanh toán qua ngân hàng


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Ưu điểm về tổ chức công tác kế toán

3.1.2 Nhược điểm mà công tác kế toán gặp phải

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH TBPT An Phát

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH TBPT An Phát

3.2.1 Hoàn thiện về công tác quản lý thanh toán với người bán

3.2.2 Hoàn thiện về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.3 Hoàn thiện về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4 Hoàn thiện về sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp

3.2.5 Hoàn thiện báo cáo liên quan đến thanh toán với người bán


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An phát sẽ giúp ích cho bạn.