Đề tài: Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị - Xí nghiệp 1


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ-XÍ NGHIỆP 1


1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP 1

1.1.1. Lịch sử hình thành của Xí nghiệp 1

1.1.2. Quá trình phát triển

1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA XÍ NGHIỆP

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.2. Chức năng. nhiệm vụ của các bộ phận

1.3.3. Kết quả hoạt động SXKD của Xí nghiệp trong những năm gần đây

1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

1.4.1. Sơ đồ bộ Máy kế toán

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán

1.4.2. Hình thức sổ kế toán

1.5. TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆPCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ - XÍ NGHIỆP 1


2.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP

BẢNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CBCNV XÍ NGHIỆP

2.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2.2.1. Nguyên tắc chung

2.2.2. Phương pháp trả lương

2.3. CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

2.4. CÁC KHOẢN TIỀN LƯƠNG KHÁC

2.5.CÁC KHOẢN TRÍCH BHXH, BHYT

2.6. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT

2.7. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2.7.1. BẢNG CHẤM CÔNG

2.7.2. Bảng tính lương

2.7.3.Bảng thanh toán lương

2.8. QUY TRÌNH SỔ SÁCH TRONG KẾ TOÁN

2.8.1. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

2.8.2. SỔ NKC

2.8.3. Sổ cái TK 334, TK 338


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG GTY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ - XÍ NGHIỆP I

3.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHUNG

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG- MỤC TIÊU

3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Về thủ tục khi tiến hành tính lương

2. Về vấn đề nhân lực

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh Công ty sẽ giúp ích cho bạn.