Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần nồi hơi - TBAL Đông Anh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


1.Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu


PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI- TBAL ĐÔNG ANH

1.1 Qúa trình thành lập và phát triển của Công ty CP Nồi hơi- TBAL Đông anh cùng với đặc điểm về sản phẩm, quy trình công nghệ ảnh hưởng đến công tác hạch toán tiền lương của Công ty CP Nồi hơi- TBAL Đông anh

1.2 Mô hình quản lý, chức năng của các thành phần trong bộ máy quản lý ảnh hưởng đến công tác hạch toán các khoản phải trả CNV


PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI- TBAL ĐÔNG ANH

2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

2.1.1 Chức năng,nhiệm vụ bộ máy kế toán tại Công ty

2.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ công tác

2.2. Phân tích các quy định chung của Công ty cổ phần Nồi hơi- TBAL Đông Anh về công tác tiền lương

2.2.1 . Chính sách thuê mướn và tuyển dụng nhân viên

2.2.2. Chính sách nâng mức lương, bậc lương, thưởng và các khoản phúc lợi

2.3 Tổ chức vận dụng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.1 Hạch toán thời gian và kết quả lao động

2.3.2. Cách thức xây dựng tổng quỹ lương, thanh toán lương, và các khoản trích theo lương tại C«ng ty

2.3.3. Chứng từ sử dụng hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công tyPHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI- TBAL ĐÔNG ANH


3.1. Đánh giá công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nồi hơi- TBAL Đông anh

3.1.1. Ưu điểm trong công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.1.2. Nhược điểm của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần nồi hơi -
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần nồi hơi - sẽ giúp ích cho bạn.