Đề tài: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG


1.1 Đặc điểm doanh thu,chi phí của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

1.1.1Khái quát các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

1.1.2 Đặc điểm doanh thu của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

1.1.3 Đăc điểm chi phí của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

1.2 Tổ chức quản lý doanh thu chi phí của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

2.1 Kế toán doanh thu và thu nhập khác

2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.2 Doanh thu hoạt động tài chính

2.1.3 Kế toán thu nhập khác

2.2 Kế toán chi phí

2.2.1 Kế toán chi phí dịch vụ kiểm định tư vấn chế tạo

2.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3 Kế toán chi phí tài chính

2.2.4 Kế toán chi phí khác

2.2.5 Kế toán kết quả kinh doanh


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu,chi phí,kết quả kinh doanh tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 phương hướng hoàn thiện

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu,chi phí,kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng

3.2.1 Về công tác quản lý doanh thu,chi phí

3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá,phương pháp kế toán

3.2.3 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4 Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

3.2.5 Về các vấn đề khác

3.2.6 Điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Kiểm định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Kiểm định sẽ giúp ích cho bạn.