Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (VINAPIPE)


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Ống thép Việt Nam

1.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất

1.3. Quản lý chi phí và sản xuất của công tyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)


2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Ống thép Việt Nam

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1 Nội dung

2.1.1.2 Tài khoản sử dụng

2.1.1.3: Hạch toán chi tiết và tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1 Nội dung

2.1.3.2. TK sử dụng

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty

2.2.2 Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuẩt và tính giá thành sản phẩm tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

3.1.1.1 Ưu điểm

3.1.1.2. Nhược điểm

3.1.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ống thép Việt Nam

3.1.2.1. Sự cần thiết của công tác hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

3.1.2.2. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ống thép Việt Nam ( VINAPIPE)

3.3. Điều kiện thực hiện


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (V sẽ giúp ích cho bạn.