Đề tài: Công tác hạch toán kế toán của Công ty TNHH Xuân Thuỷ


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XUÂN THUỶ


I. Vị trí, tình hình, đặc điểm của công ty TNHH Xuân Thuỷ

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Xuân Thuỷ

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2. Quy trình tổ chức mua và bán

3. Bộ máy kế toán trong công ty

4. Hình thức kế toán và quy trình hạch toán của công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN THUỶ

A. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

I. ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương

1. Quy trình hạch toán lao động tiền lương

1.1 Trình tự hạch toán

1.2. Bảng chấm công

II. Phương pháp tiền lương

1.3. Hình thức trả lương theo thời gian

2. Các khoản phụ cấp

3. Lương học, họp, phép

4. Các khoản trích theo lương

B. Kế toán tài sản cố định

I. Những TSCĐ chủ yếu của công ty

II. Kế toán chi tiết TSCĐ trong công ty TNHH Xuân Thuỷ

1. Kế toán tăng, giảm TSCĐ

1.1 Kế toán tăng TSCĐ

1.2 Kế toán giảm TSCĐ

III. Khấu hao TSCĐ

1. Phương pháp tính khấu hao

2. Bảng tính và phân bổ khấu hao

VI. Kế toán mua hàng và kế toán bán hàng

1 . Đặc điểm chung về cụng tác kế toán mua hàng và bán hàng

1.1 Đặc điểm hàng hoá kinh doanh tại công ty

1.2 Đặc điểm chung về công tác kế toán mua hàng

2. Kế toán chi tiết

2.1 Tình hình nhập - xuất hàng hoá

2.1.1Kế toán nhập hàng

3. Kế toán tổng hợp bán hàng

3.1 Kế toán giá vốn hàng bán

3.2 Kế toán doanh thu bán hàng

3.2.1 Các chứng từ hạc toán doanh thu mà công ty TNHH Xuân Thuỷ sử dụng

3.2.2 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng

3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu


PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Nhận xét

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

II. Khuyến nghị

1.Về hình thức kế toán áp dụng

2. Về công tác bán hàng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán của Công ty TNHH Xuân Thuỷ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán của Công ty TNHH Xuân Thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.