Đề tài: Công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ Đông Nam Á


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á


1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CPTM VÀ PTCN ĐÔNG NAM Á

1.1.1 Danh mục hàng bán của Công ty Đông Nam Á

1.1.2 Thị trường của Công ty CPTM và PTCN Đông Nam Á

1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Đông Nam ÁCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ PTCN ĐÔNG NAM Á


2.1. Kế toán doanh thu của Công ty CPTM và PTCN Đông Nam Á

2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty

2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2 Kế toán giá vốn hàng bán

2.3 Kế toán chi phí bán hàng

2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ PTCN ĐÔNG NAM Á

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Đông Nam Á

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CPTM và PTCN Đông Nam Á

3.2.1 Sự nhất thiết phải hoàn thiện

3.2.2 Các giải pháp cụ thể

3.2.2.1. Mở rộng mạng lưới bán hàng đại lý

3.2.2.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty

3.2.2.3. Thiết lập các phương tiện vận tải miễm phí cho khách hàng ở xa với khối lượng lớn

3.2.2.4. Thu hẹp hình thức bán hàng trả chậm

3.2.2.5. Lập chứng từ ghi sổ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ Đông Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ Đông Nam sẽ giúp ích cho bạn.