Đề tài: Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà


MỤC LỤC​

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty

1.1.1. Đặc điểm sản phẩm

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm

1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

1.2. Đăc điểm tổ chức sản xuất xi măng của Công ty

1.2.1. Tổ chức sản xuất

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công tyCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ


2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.1.3. Chứng từ sử dụng

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Chứng từ sử dụng

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.1.3.1. Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng

2.1.3.2. Kế toán chi phí vật liệu cho sản xuất chung

2.1.3.3. Kế toán chi phí công cụ, dụng cụ

2.1.3.4. Kế toán chi phí khấu hao TSCĐ

2.1.3.5. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài

2.1.3.6. Kế toán chi phí khác bằng tiền

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.1.4.1. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.1.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Công tác tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty

2.2.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành

2.2.1.1. Đối tượng tính giá thành

2.2.1.2. Kỳ tính giá thành

2.2.2. Phương pháp tính giá thành ở Công ty


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1. Một số nhận xét, đánh giá về thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xi măng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Những ưu điểm của tổ chức công tác kế toán tại Công ty

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

3.1.1.2. Về công tác sử dụng và đào tạo nhân lực kế toán của Công ty

3.1.1.3. Về xây dựng định mức chi phí

3.1.1.4. Về hệ thống sổ sách chứng từ

3.1.1.5. Về tổ chức hạch toán ban đầu và việc chấp hành pháp luật

3.1.1.6. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.1.2. Một số những tồn tại

3.1.2.1. Về hạch toán kế toán

3.1.2.2. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang

3.1.2.3. Về công tác tính giá thành sản phẩm

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xi măng tại Công ty

3.2.1. Về hạch toán kế toán chi phí sản xuất

3.2.2. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang

3.2.3. Về công tác tính giá thành

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.