Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Thành Công


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH CÔNG


1.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng Thành Công

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp của Công ty đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Thành Công

1.2.1 Quy trình công nghệ

1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất

1.3 Quản lý sản xuất của Công ty Thành Công


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH CÔNG

2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Thành Công

2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1 Nội dung

2.1.1.2 Tài khoản sử dụng

2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1 Nội dung

2.1.4.2 Tài khoản sử dụng

2.1.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.4.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Thành Công

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty Thành Công

2.2.2 Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH CÔNG

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 phương hướng hoàn thiện

3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thành Công

3.2.1 Về xác định đối tượng kế toán chi phí SX và tính giá thành

3.2.2 Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

3.2.3 Về chứng từ luân chuyển chứng từ

3.2.4 Về tài khoản và phương pháp kế toán

3.2.5 Về sổ kế toán chi tiết

3.2.6 Về sổ Cái tài khoản

3.2.7 Về thẻ tính giá thành

3.2.8 Về báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

3.3 Điều kiện thực hiện

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng p sẽ giúp ích cho bạn.