Đề tài: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng ở xưởng may Bình Minh – Công ty TNHH Bình Giang


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THÀNH PHẨM TẠI XƯỞNG MAY BÌNH MINH


1.1. Đặc điểm thành phẩm tại xưởng may Bình Minh

1.2. Đặc điểm luân chuyển thành phẩm

1.2.1. Các khâu tiêu thụ thành phẩm

1.2.2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm

1.3. Quản lý thành phẩm

1.4. Tính giá thành phẩm

1.4.1. Đối với thành phẩm nhập kho

1.4.2. Đối với thành phẩm xuất kho

1.5. Công tác kiểm kê thành phẩm

1.5.1. Quy trình kiểm kê

1.5.2. Trách nhiệm của ban kiểm kêCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI XƯỞNG MAY BÌNH MINH


2.1. Kế toán chi tiết thành phẩm tại xưởng may Bình Minh

2.1.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm

2.1.1.1. Chứng từ nhập kho thành phẩm

2.1.1.2. Chứng từ xuất kho thành phẩm

2.1.2. Kế toán chi tiết thành phẩm

2.1.2.1. Ở kho

2.1.2.2. Ở phòng kế toán

2.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm tại xưởng may Bình Minh

2.2.1. Tài khoản sử dụng

2.2.2. Kế toán tổng hợp nhập kho thành phẩm

2.2.3. Kế toán tổng hợp xuất kho thành phẩm

2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm

2.3.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng

2.3.2. Kế toán chi tiết

2.3.3. Kế toán tổng hợp

2.3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại

2.3.3.3. Kế toán doanh thu

2.3.3.4. Kế toán thanh toán với khách hàng

2.3.3.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thu

2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng

2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàngCHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XƯỞNG MAY BÌNH MINH


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán thành phẩm tại xưởng may Bình Minh và phương hướng hoàn thiện.

3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xưởng may Bình Minh.

3.1.2. Những mặt hạn chế của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xưởng may Bình Minh.

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xưởng may Bình Minh.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng ở xưởng may Bình Minh – Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng ở xưởng may Bình Minh – Công ty sẽ giúp ích cho bạn.