Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM THẮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


1.1- Quá trình hình thành và phát triển

1.2- Chức năng nhiệm vụ của Công ty

1.3- Đặc điểm lao động của Công ty

1.4- Đặc điểm tổ chức SXKD

1.5- Đặc điểm tổ chức quản lý

1.6 - Đặc điểm tổ chức kế toán tiền lương tại Công ty.

1.7- Đặc điểm về phương thức trả lương của Công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM THẮNG

2.1-Tổ chức Hạch toán ban đầu về lao động tiền lương

2.2-Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ

2.3-Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM THẮNG

3.1 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.1.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.2 Những thành tựu trong công tác quản lý và công tác kế toán

3.3 Công Tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

3.3.1 Ưu điểm

3.3.2 Nhược điểm

3.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng sẽ giúp ích cho bạn.